3-Methyl-2-(2-nitrophenyl)pyridine

3-Methyl-2-(2-nitrophenyl)pyridine