2(3H)-Benzothiazolethione, 3-ethyl-

2(3H)-Benzothiazolethione, 3-ethyl-