Hydroquinone mono-trimethylsilyl ether

Hydroquinone mono-trimethylsilyl ether