4-(4-Ethanesulfonyl-piperazin-1-ylmethyl)-2,6-dimethoxy-phenol

4-(4-Ethanesulfonyl-piperazin-1-ylmethyl)-2,6-dimethoxy-phenol