Pyridine, 2-[(diphenylmethyl)thio]-

Pyridine, 2-[(diphenylmethyl)thio]-