Pyridine, 5-nitro-2-diphenylmethoxy-

Pyridine, 5-nitro-2-diphenylmethoxy-