Benzene, 1,1'-[(methylthio)methylene]bis-

Benzene, 1,1'-[(methylthio)methylene]bis-