1-Benzhydryl-3-(4-chlorophenoxy)azetane

1-Benzhydryl-3-(4-chlorophenoxy)azetane