Benzene, 1-[bis(methylthio)methyl]-4-methoxy-

Benzene, 1-[bis(methylthio)methyl]-4-methoxy-