Benzothiazole, 2-propyldithio-

Benzothiazole, 2-propyldithio-