4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenol

4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-2-ethoxyphenol