O-Trimethylsilyl dimethylthiophosphinate

O-Trimethylsilyl dimethylthiophosphinate