1-benzhydryl-2-methylazetidin-3-one

1-benzhydryl-2-methylazetidin-3-one