6-Butoxy-benzothiazol-2-ylamine

6-Butoxy-benzothiazol-2-ylamine