ethyl 4,5-dimethyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]thiophene-3-carboxylate

ethyl 4,5-dimethyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]thiophene-3-carboxylate