3-Trimethylsilyloxy-6-methylpyridine

3-Trimethylsilyloxy-6-methylpyridine