1-(3-Chlorophenyl)-4-(2,4-dichlorobenzoyl)piperazine

1-(3-Chlorophenyl)-4-(2,4-dichlorobenzoyl)piperazine