2-(t-Butyldimethylsilyloxy)methylpyridine

2-(t-Butyldimethylsilyloxy)methylpyridine