3-Methoxy-2,5,6-trimethylphenol

3-Methoxy-2,5,6-trimethylphenol