5-Methoxy-2,3,4-trimethylphenol

5-Methoxy-2,3,4-trimethylphenol