3-Methoxy-2,4,5-trimethylphenol

3-Methoxy-2,4,5-trimethylphenol