ethyl 4-(aminomethyl)-5-methylfuran-2-carboxylate

ethyl 4-(aminomethyl)-5-methylfuran-2-carboxylate