N-[2-(4-Methoxyphenylthio)ethyl]propionamide

N-[2-(4-Methoxyphenylthio)ethyl]propionamide