Amantadine, N-trimethylsilyl-

Amantadine, N-trimethylsilyl-