2-Chloro-6-methoxymethyl-4-methyl-5-nitro-3-pyridinecarbonitrile

2-Chloro-6-methoxymethyl-4-methyl-5-nitro-3-pyridinecarbonitrile