1-(Bromomethyl)-2,3-bis(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)-2,3-dihydro-4,5-dimethoxy-7-methyl-1H-indene

1-(Bromomethyl)-2,3-bis(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)-2,3-dihydro-4,5-dimethoxy-7-methyl-1H-indene