N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene-1-carboxamide

N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene-1-carboxamide