1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]ethanone

1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]ethanone