Stannane, cyclohexylethylisopropylmethyl-

Stannane, cyclohexylethylisopropylmethyl-