Ethyl (2,1,3-benzothiadiazol-4-yloxy)acetate

Ethyl (2,1,3-benzothiadiazol-4-yloxy)acetate