5,7-Dimethyl-1-naphthalenesulfonic acid

5,7-Dimethyl-1-naphthalenesulfonic acid