Diphenylvinylidene-methyl-amine

Diphenylvinylidene-methyl-amine