3-Chloro-1-(2-hydroxy-3-methoxy-6-methylphenyl)-1-propanone

3-Chloro-1-(2-hydroxy-3-methoxy-6-methylphenyl)-1-propanone