1-[1,2-Dibromo-2-[4-nitrophenyl]ethyl]-3-nitrobenzene

1-[1,2-Dibromo-2-[4-nitrophenyl]ethyl]-3-nitrobenzene