2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-dithiane

2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-dithiane