Stannane, trimethyl(p-methylbenzyl)-

Stannane, trimethyl(p-methylbenzyl)-