trimethyl-(2,3,4,5-tetrachloro-6-trimethylstannylphenyl)stannane

trimethyl-(2,3,4,5-tetrachloro-6-trimethylstannylphenyl)stannane