(4-Ethoxy-3-methoxy-benzyl)-(1-phenyl-cyclopentylmethyl)-amine

(4-Ethoxy-3-methoxy-benzyl)-(1-phenyl-cyclopentylmethyl)-amine