1-(4-ethoxy-2-hydroxyphenyl)octan-1-one

1-(4-ethoxy-2-hydroxyphenyl)octan-1-one