N-(3-Nitrobenzyl)-2-phenylethanamine

N-(3-Nitrobenzyl)-2-phenylethanamine