2-Butanol, 4-(trimethylstannyl)-

2-Butanol, 4-(trimethylstannyl)-