2-Propanone, 1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-

2-Propanone, 1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-