2-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide

2-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide