1-Methyl-2-(1',1'-dichloroallyl)benzene

1-Methyl-2-(1',1'-dichloroallyl)benzene