2-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-(2-nitrophenyl)acetamide

2-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-(2-nitrophenyl)acetamide