N-(4-Ethylphenyl)-2,6-dimethoxybenzamide

N-(4-Ethylphenyl)-2,6-dimethoxybenzamide