2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-oxoethyl thiocyanate

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-oxoethyl thiocyanate