1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-2-phenylethan-1,2-dione

1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-2-phenylethan-1,2-dione