N-[4-(1H-Benzimidazol-2-yl)phenyl]-3,4-dimethoxybenzamide

N-[4-(1H-Benzimidazol-2-yl)phenyl]-3,4-dimethoxybenzamide