3-Methyl-5-nitrosotropone

3-Methyl-5-nitrosotropone